blob: 8d547324d59a1247f5474848937225d91c766d77 [file] [log] [blame]
#ifndef __ASM_SH_SH2000_SH2000_H
#define __ASM_SH_SH2000_SH2000_H
/* arch/sh/boards/sh2000/setup.c */
extern int setup_sh2000(void);
#endif /* __ASM_SH_SH2000_SH2000_H */